કોપીરાઈટ / સંપર્ક

ઈ સાઈટ Gamit Community દ્વારા હોસ્ટ કોઅવામાંય યેનીહી !

ઈ સાઈટી વોદારી જાણકારી હાટી info@gamitbible.com યા વોય ઈમેલ કોઅયા!

જાવ હુદુ અન્યથા ઉલ્લેખનાંય ઓય,સાઈટ વોય બાદી માહીતી વોય OA રા કોપીરાઈટ અથવા સમાન અધિકાર હેય!